Ugodni krediti

Zaradi bančnega krča podjetja vse bolj pogosto iščejo alternativne kreditne vire. To poglavje opisuje nekatere izmed njih. Državna pomoč se izkazuje skozi:

  1. odobritev kredita mimo bančnega sistema, 
  2. subvencijo obrestne mere in 
  3. državnim poroštvom v korist banke v imenu podjetja.

Produkt 1 – P1

Zelo popularen razpis!

Najpopularnejši dolgoročni kreditni vir je t.i. Produkt 1 oziroma krajše P1. Razpisuje ga Slovenski podjetniški sklad, ki odobri subvencijo obrestne mere in državno poroštvo, na način, da je oboje neločljivo povezano. Sam kreditni postopek se izvede pri matični banki. Razpis izide enkrat ali večkrat letno (P1, P1B, P1C...). Cilj Sklada je, da bi bil ta razpis odprt celo leto.

Obvezni del vloge je zavezujoča izjava banke (= pozitiven sklep kreditnega odbora), da podjetju odobri kredit pod pogoji iz razpisa P1. To pomeni, da vlogo podjetja ocenjujeta dve komisiji – najprej kreditni odbor banke, nato komisija Sklada. Zaradi preprečevanja zlorab oba organa ocenjujeta ISTO vlogo.

Kredit omogoča nakup tehnološke opreme oziroma nakup ali obnovo nepremičnine do vrednosti 1,5 mio EUR ALI obratna sredstva v višini 100-200 tisoč EUR (po načelu ali prvo ali drugo, ne pa oboje). V prvem primeru je ročnost kredita do 10 let, v drugem do tri leta. V obeh primerih obrestna mera znaša EURIBOR + 1,95%.

Zelo je pomembno, da se podjetje na razpis pravočasno pripravi, saj banka za pozitivni sklep kreditnega odbora potrebuje vsaj tri tedne. Razpis je objavljen praviloma en mesec pred prvim rokom za oddajo vloge. 

Krediti SID banke

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka že vrsto let razpisuje predvsem dolgoročna posojila. V preteklosti je SID banka komercialnim bankam omogočala, da so uporabljale sredstva SID banke za dolgoročne komercialne kredite komitentom, vendar ne za vse namene.

V zadnjem času lahko podjetja za kredit kandidirajo neposredno na SID banki. Čeprav ima SID banka na voljo visoka razpisna sredstva, banka posoja zgolj (1.) nizko zadolženim podjetjem (2.) s sposobnostjo za prvovrstno zavarovanje kreditov v razmerju 1 : 1,5. To v praksi pomeni, da so ti krediti za večino podjetij nedosegljivi.

Produkt P1 TIP – P1 TIP

Po vsebini je Produkt 1 TIP oz. P1 TIP zelo podoben Produktu 1 (P1), namenjen pa je pretežno tehnološkim projektom. Razpis razpisuje Slovenski podjetniški sklad, povpraševanje po tovrstnih kreditih je nižje.

Produkt 7 – P7

Za hitre potrebe po razmeroma nizkih likvidnih sredstvih služi Produkt 7 oz. P7. Razpisuje ga Slovenski podjetniški sklad, običajno v januarju. Podjetje lahko pridobi 5 - 25 tisoč EUR posojila, z obrestno mero 3,5% in ročnostjo 12 – 60 mesecev. Razpoložljiva sredstva hitro poidejo. Največja prednost tega posojila je dejstvo, da ne bremeni bančnega limita podjetja.

EIB – Evropska investicijska banka

Evropska investicijska banka (EIB) komercialnim bankam zagotavlja dolgoročne vire sredstev, katerih komercialnim bankam primanjkuje. Banke lahko (v določenih primerih) komercialne kredite, ki jih odobrijo podjetjem, financirajo s sredstvi EIB. Komitent včasih niti ni seznanjen z dejstvom, da je odobreni kredit financiran iz virov EIB.

Drugi kreditni viri

V nekaterih specifičnih primerih je investicijske projekte mogoče financirati tudi iz drugih virov. Financiranje je lahko neposredno ali posredno – preko komercialnih bank. Ti viri so predvsem Eko Sklad, ECB…