Raziskave in razvoj

Razpis SMER

»Javni razpis za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov« oziroma krajše SMER razpisuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na razpis se podjetja prijavijo z razvojnim programom, ki traja do tri leta. Razpisna vsota je okrog 10 mio EUR.

Stopnja subvencije je 25 – 60% stroškov raziskav in razvoja. Višina sofinanciranja znaša od 100 tisoč do 1 mio EUR, kar pomeni, da je razpis »pisan na kožo« večjim podjetjem. Upravičeni stroški so dejansko nastali stroški (nasprotje dejansko nastalim stroškom so normirani stroški). V upravičene stroške sodijo plače raziskovalcev, uporaba opreme, stroški pogodbenih raziskav in drugi stroški, ki jih je nedvoumno mogoče pripisati projektni raziskavi.

Razpis KROP

»Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih« oziroma krajše KROP razpisuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Razpis je prvenstveno namenjen zaposlovanju »mladih raziskovalcev« in traja dve do tri leta. Razpisna vsota je okrog 10 mio EUR.

Razpis temelji na načelu »normiranih stroškov - FTE«, ki znašajo okrog 60 tisoč EUR letno na raziskovalca. To pomeni, da izkazovanje dejanskih stroškov ni potrebno. Stopnja subvencije znaša 50% oziroma 25% za prerazporeditve že zaposlenih raziskovalcev. To konkretno pomeni, da je letna subvencija 30-33 tisoč EUR za raziskovalca oz. 15 tisoč EUR za prerazporeditev že zaposlenega raziskovalca.

Povpraševanje sredstvih iz tega razpisa je izjemno veliko, zato je odobrenih zgolj 5 - 10% vlog.

Razpis RNP

RNP je okrajšava za »Program za spodbujanje razvoja novih produktov«, ki ga razpisuje SPIRIT – to je Javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti razvoja investicij in turizma. Razpisna vsota je okrog 30 mio EUR.

Najvišja dovoljena pomoč znaša 150 - 350 tisoč EUR, odvisno od velikosti podjetja.

Razpis Eurostars

Razpis Eurostars je t.i. centralizirani razpis, ki ga objavljajo neposredno evropske inštitucije. Namen tega razpisa je mednarodno razvojno sodelovanje podjetij, inštitutov in fakultet. Eurostars je modernizirana različica razpisa Eureka!.

Drugi domači RR razpisi

Veliko razpisov za raziskave in razvoj je neperiodičnih. To so bodisi (1.) enkratni razpisi bodisi (2.) razpisi, ki se pojavljajo brez vzorca.

Za raziskave in razvoj so na voljo tudi drugi, nekoliko bolj specifični viri. V Sloveniji veliko sredstev za ta namen razpisuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS). Nenazadnje je tudi razpis P2 namenjen raziskavam in razvoju.

Drugi tuji RR razpisi

Eden najbolj poznanih je »Okvirni program 7« oziroma »Okvirni program 8« (ang. Frame program 7 oz. 8). Številka v nazivu predstavlja zaporedno številko finančne perspektive. Finančna perspektiva 2013 – 2020 je osma zaporedna in torej nosi število 8.

Proračun posameznega Okvirnega programa je izjemno bogat sega v milijarde EUR. Kljub temu je slovenskih »zgodb o uspehu« malo. Vodilno podjetje mora oblikovati mednarodni raziskovalni konzorcij. Priprava dokumentacije je izjemno zahtevna, uspeh kandidature pa negotov. Slovenska podjetja so običajno vabljena s strani tujih partnerjev za »zapiranje« mednarodnega raziskovalnega konzorcija, najpogosteje kot fiktivni tuji raziskovalni partnerji.