Simptomi neustreznega financiranja podjetij

Podjetje se neustrezno financira v naslednjih primerih:

 • Podjetje je izrazito prezadolženo - delež kapitala znaša manj kot 30% sredstev.
 • Obveznosti do dobaviteljev plačuje z zamudo.
 • Celotno poslovanje podjetja financira z lastniškim kapitalom.
 • Terjatve do kupcev in zaloge financira z dolgoročnimi krediti.
 • Nakup osnovnih sredstev financira s kratkoročnimi krediti.
 • Podjetje ima izrazito veliko premoženja v terjatvah do kupcev. Svojim kupcem omogoča dolgoročno financiranje.
 • Podjetje si denar izposoja na sivem trgu.
 • Finančna razmerja med podjetjem in lastnikom podjetja so neurejena.
 • Podjetje se uporablja tudi za varčevanje - nakup nepremičnin, delnic in drugega naložbenega premoženja. Je to premoženje financirano z bančnimi krediti?
 • Podjetje želi poslovati s tujino a "nima denarja".

Najpomembnejše oblike financiranja

V nadaljevanju bomo ponazorili tri najpomembnejše oblike financiranja:

 • lastniško financiranje
 • dolžniško financiranje
 • druge oblike financiranja