Ostale oblike lastniškega financiranja

… nadaljevanje poglavja Lastniško financiranje.

Poslovni angeli

Poslovni angeli so uspešni poslovneži, ki so v preteklosti že zgradili eno ali več uspešnih podjetij. Finančno stanje jim omogoča, da investirajo tudi v zelo tvegane naložbe, kot so podjetja v začetni fazi obstoja.

Izkušnje kažejo, da je povprečni čas investicije poslovnih angelov običajno od 3 do 7 let, investicije znašajo od 5 do 500 tisoč €, zahtevan donos na investicijo pa je vsaj 30% na leti ravni. Poslovni angeli investirajo v podjetnike oziroma podjetja, ki imajo potencial hitre rasti, sposobni management in jasno strategijo izhoda.

Skladi tveganega kapitala

Skladi tveganega kapitala so zaprte oblike skladov v katere investirajo banke, pokojninske in druge finančne inštitucije (torej uveljavljene finančne inštitucije!) z namenom plemenitenja premoženja ob pričakovanih višjih donosih.

Skladi tveganega kapitala investirajo običajno zneske od 0,5 do 2 mio €, prav tako pa ima vsak sklad specifično lastno naložbeno politiko, v katere panoge vlaga, v točno kakšna podjetja (faza rasti, sektorji itn.) in podobno. Običajno vstopajo v podjetja v kasnejših fazah kot poslovni angeli.

Register skladov tveganega kapitala…

Investicijski skladi

Investicijske sklade upravljajo uveljavljene finančne inštitucije, vendar so naložbe manj tvegane kot pri skladih tveganega kapitala. Investicijski skladi vlagajo v zrela podjetja, ki imajo soliden donospotencial visoke rasti in hkrati tudi jasno izražen načrt izstopasklada iz podjetja. Podjetje, ki investicijskemu skladu nudi možnost izstopa, mora imeti jasno ločeno lastniško in upravljalsko funkcijo, sicer je izstop investitorja nemogoč.

Borza - javna kotacija delnic

Skozi instrument javne kotacije delnic in javnega trgovanja z njimi je človeštvo ustvarilo največja podjetja, ki so kadarkoli obstajala. Tradicionalno ima borza večjo vlogo v anglosaksonskih državah. V Sloveniji je bilo zelo malo uspešnih projektov financiranja podjetij s svežim kapitalom, kar je sicer osnovno poslanstvo borz. Borza v Ljubljani je namenjena pretežno privatizaciji in prerazporeditvi predhodno družbenega premoženja.

Alternativne lastniške oblike financiranja so medijsko zelo močno podprte. Realnost je drugačna - večina alternativnih oblik financiranja je malim podjetjem nedostopna. Brez izjeme pa vsi investitorji od podjetja pričakujejo zelo visoke donose, ki jih lahko zagotovi zelo malo podjetij.