Druge oblike financiranja

Posebne oblike financiranja

* n/u - novoustanovljena podjetja

Lastnik

Mala podjetja ter podjetja v zgodnejših fazah razvoja težko poslujejo brez pomoči ustanovitelja. Ustanovitelj podjetju pomaga z različnimi denarnim in nedenarnimi instrumenti: posojila v denarju, stvarna posojila, uporaba zasebnega premoženja za opravljanje dejavnosti, osebna poroštva za obveznosti podjetna, neplačano delo…

Družina, prijatelji, naivneži

Tudi ožji krog oseb okrog podjetnika pomembno vpliva na razvoj malih podjetij. V kontinentalnem delu Evrope, kamor sodi tudi Slovenija, obstaja močna tradicija družinskih podjetij. Več rok, več glav ali več denarnic hitreje in učinkoviteje rešuje izzive, ki jih prinaša posel.

Družina se v podjetje vključuje z najrazličnejšimi formalnimi in neformalnimi instrumenti, kot na primer posojila, posojila z udeležbo na dobičku, (so)financiranje posameznih projektov, vložek v podjetje v delu ali storitvah. Pričakovati je, da se bo pomen družinskih relacij v podjetju v prihodnosti še povečeval.

Notranji viri podjetja

Večina podjetij tekom let pridobi notranje vire financiranja, kot so zadržani dobički, presežek denarnega toka zaradi amortizacije, izboljšanje obračanja sredstev (zaloge, terjatve…), davčne olajšave, rezerve (dokler jih dejansko ne potrošimo za njihov prvotni namen) in podobno.

Sredstva, donacije, garancije RS in EU

Praktično vse države na svetu imajo politično-gospodarske programe, ki jih želijo uresničiti preko podjetniškega sektorja. Če država želi (na primer) odpirati nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo mora podjetjem olajšati nakup visoko-tehnološke mehanizacije, so-financirati razvoj novih tehnologij, vzpodbujati usposabljanje in migracijo visoko-kvalificiranih kadrov ipd. Tovrstni programi obstajajo "od nekdaj" in bodo obstajali tudi v prihodnje.

V letu 2007-2013 je Slovenija pridobila pravico do koriščenja sredstev iz proračuna EU v višini 4,2 mia €, zato so se državni in evropski programi močno razvili. Nekoliko manjši paket pomoči se pričakuje tudi v obdobju 2014-2020.

Druge oblike financiranja imajo zelo pomembno vlogo pri večini podjetij. Podjetja tekom let naberejo določene rezerve, ki jih ne znajo ali nočejo izkoristiti (na primer: lastnik je na premoženje čustveno navezan).

Smiselno je da podjetja koristijo državno pomoč, ki jo nudi Republika Slovenija ter Evropska Unija.