Dolžniško financiranje

Dolžniški viri

* n/u - novoustanovljena podjetja

Obveznosti do dobaviteljev

Plačilo obveznosti z zamikom je v Sloveniji zelo razširjena praksa, ki je včasih vezana tudi na plačilno nedisciplino. Dobavitelji kupca kreditirajo z nesorazmerno dolgimi plačilnimi roki, pri čemer se pojavljata dva poslovna modela:

  • plačilo se odloži za v naprej dogovorjeno obdobje, na primer 120 dni;
  • kupec ima pri prodajalcu vrednostno določen limit, na primer 30.000 €, znotraj katerega lahko opravlja dobave; za slednji aranžma se pogosto uporablja izraz trgovski kredit.

Podjetja takoj po ustanovitvi običajno nimajo možnosti financiranja s strani dobaviteljev, vsekakor pa si kmalu vzpostavijo takšne aranžmaje.

Krediti pri bankah

Bančni krediti so za mala in srednja podjetja drugi najbolj dosegljiv vir financiranja (za lastniškim kapitalom). Tudi novoustanovljena podjetja začno hitro posegati po bančnih kreditih, v kolikor je podjetnik za kredite pripravljen jamčiti z osebnim premoženjem.

Banke pri financiranju mikro, malih in srednjih podjetij vedno zahtevajo (1.) zavarovanje z rezervo - predmet zavarovanja mora v določenem deležu presegati vrednost posojila ter (2.) osebno poroštvo lastnika ali poslovodje. Večje kot je podjetje, manj se banka zanaša na osebno poroštvo in osebno premoženje lastnikov. Pri srednje velikih podjetjih so osebna poroštva za bančne aranžmaje redka, pri velikih podjetji pa se jih praktično ne uporablja več.

Dostopnost bančnih kreditov za mikro in mala podjetja je po vseh razvitih državah obravnavana kot temeljna dobrina, enako kot na primer brezplačno šolstvo, pitna voda ali varnost na cestah, predvsem zaradi dejstva, da so v zadnjih desetletjih mikro podjetjanajpomembnejši generator delovnih mest.

Leasing

Leasing je široko dostopna oblika financiranja, ki se uporablja predvsem pri manjših in srednjih podjetjih. Leasing se uporablja za financiranje trajnih dobrin (vozila, nepremičnine, stroji in oprema), ki ne smejo biti izrazito specializirani, saj mora imeti leasing hiša možnost odprodaje predmeta leasinga drugemu kupcu, če prvi zaide v težave.

Factoring

Factoring je prodaja nezapadlih terjatev podjetja finančni inštituciji. Factoring je v bistvu nekakšna modificirana oblika kredita. Obrestna mera je izražena implicitno, kot diskont na vrednost terjatve in je praviloma višja kot pri običajnem kreditu. Potrebno se je zavedati, da prodajalec s factoring instrumentom posredno zadolžuje kupca, zato kupec občasno sabotira napore prodajalca, da bi uveljavil aranžma facoringa.

Vedno bolj pogosto se uporablja tudi factoring terjatev znotraj EU.

Vrednostni papirji

Vrednosti papirji - tako lastniški kot tudi dolžniški, so namenjeni večjim podjetjem v bolj zrelih stopnjah razvoja.

V povprečju se 60% premoženja podjetja financira z dolžniškimi instrumenti. Najpomembnejša dolžniška instrumenta sta bančni kredit ter financiranje podjetja z obveznostmi do dobaviteljev.

Navedena dolžniška instrumenta sta za podjetje poceni vir denarja. Factoring, leasing in drugi izvedeni dolžniški instrumenti so praviloma dražji.

Dolžniški instrumenti so dostopni podjetjem vseh velikosti.